תקנון מבצע התנסות "שעון לייזר לאיזון הגוף"

תקנון "מבצע התנסות שעון לייזר" חברת נטורל פארם בע"מ

  1. הגדרות
   • חברת נטורל פארם בע"מ ח.פ 023729882. להלן- "החברה".
   • מכשיר לאיזון הגוף המכונה "שעון לייזר". להלן- "המכשיר".
   • "תקופת המבצע"- החל מתאריך 01/01/18 ועד לתאריך 30/12/2018 או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם. בהתייחס לתאריך בו נרכש המכשיר, ללא תלות באופן ו/או מיקום הרכישה.
   • "החזר"- זיכוי בגין התמורה אותה שילם הלקוח במעמד רכישת המכשיר בקיזוז 500 ₪.
   • "תקופת ההחזרה"- תקופה בה יספרו 30 יום ממועד הרכישה.
   • "המועד הקבוע להחזרת המכשיר"- מועד זה יחשב ברגע קבלת אישור מ"החברה" בכתב או בטלפון כי קיבלה לידיה את "המכשיר", או המועד בו ניתן אישור חתום ע"י "החברה" לקבלת המכשיר ע"י שליח. ובתנאי שהמועד הינו במהלך "תקופת ההחזרה".
  2. מהות המבצע
   • לקוח אשר רכש את "המכשיר" ב"תקופת המבצע", זכאי להחזירו וזאת במשך "תקופת ההחזרה", מכל סיבה שהיא, וכאשר "המכשיר" תקין ובאריזתו המקורית על כל חלקיו ולקבל לידיו את סכום הרכישה ששולם בעד "המכשיר" בניכוי של 500 ₪ "החזר".
  3. זכאי למבצע
   • לקוח אשר רכש את "המכשיר" בהתקיים כל התנאים המצטברים שלהלן.
   • "המכשיר" נרכש במהלך "תקופת המבצע" ושולמה בגינו תמורה מלאה.
   • "המכשיר" הוחזר למשרדי החברה במהלך "תקופת ההחזרה", באמצעות שליח מטעם הלקוח, או במסירה פיזית ע"י הלקוח.
   • "המכשיר" הוחזר כשהוא תקין על כל חלקיו, ללא שברים ו/או שריטות ובאריזתו המקורית. קביעת תקינות "המכשיר" בעת ההחזרה תקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של "החברה".
   • צירוף חשבונית מקורית מהווה תנאי בסיסי לקבלת ה"החזר".
   • הלקוח יחזיק באישור של "החברה" ו/או של שירות המשלוחים המעיד על החזרת "המכשיר" "בתקופת ההחזרה". "החברה" תהיה רשאית לדרוש כי יוצג בפניה אישור זה כתנאי לתשלום ה"החזר".
  4. שונות
   • המבצע תקף בהתקיים כל התנאים בתקנון זה.
   • מסירת פרטים ומידע מדויקים ונכונים תהיה באחריות הלקוח. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי "החברה" בגין אי תשלום ה"החזר" הנובע ממסירת פרטים שאינם מדויקים ו/או ככל והלקוח אינו עומד בתנאי המבצע.
   • מימוש המבצע באחריות הלקוח בלבד. אי מימוש המבצע מסיבות התלויות בלקוח במישרין או בעקיפין, תסיר מ"החברה" כל אחריות למימוש המבצע.
   • "החברה" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר עקב או כחלק מההשתתפות במבצע ו/או עקב שימוש ב"מכשיר" וזאת מעבר לאחריות החלה עליה עפ"י חוק.
   • האמור בתקנון זה אינו גורע מהוראות "החברה" בהחזרת "מכשיר" שאריזתו המקורית לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש ובהתאם להוראות הדין בנוגע לזמני ההחזרה. במקרה זה יחויב הלקוח בדמי ביטול, טיפול ומשלוח בסכום של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם בהתאם להוראות ה"חברה" והוראות כל דין.
   • "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ו/או לקצרו ו/או להאריך את תוקפו ו/או לשנותו ו/או לבטל ולהוסיף סעיפים בתקנון זה, לרבות "תקופת המבצע" וסכום ה"החזר", או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין.
   • יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
   • אין בתקנון זה כדי לגרוע מכל הגנה ו/או זכות המוקנית ל"חברה" על פי כל דין.
   • בכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה כלשהי בין פרסומים שונים שיופצו בכל אמצעי לבין האמור בתקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
   • תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתכוון לגברים ונשים כאחד ובאופן שווה.

 

לחזרה לעמוד הרכישה של "שעון לייזר לאיזון הגוף" לחצו כאן