fbpx

תקנון שימוש באתר נטורל פארם

כללי

 1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין נטורל פארם.
 2. חברת נטורל פארם הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה, אשר הוקם על ידה ואשר מציע אפשרות לרכישה אלקטרונית של מגוון המוצרים המוצעים באתר כגון מוצרי חשמל, בריאות, מוצרי צריכה ועוד (להלן:”המוצרים”).
 3. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מוצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
 4. האתר נועד לאפשר ללקוחותינו לקבל מידע, לבחון ולרכוש מוצרים המשתנים מעת לעת באתר בצורה קלה ונוחה.
 5. האמור בהסכם זה חל על כל המוצרים המוצגים באתר.
 6. נטורל פארם תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, על-פי שיקול דעת החברה, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
 7. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו מתייחס באופן שווה לשני המינים.

 

שימוש באתר

 1. רשאים לרכוש מוצרים, תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 2. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות לשמן נועד האתר. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להפר הסכם זה ו/או יש בה להפר הוראות דין ו/או שיש בה לגרוע מזכויות נטורל פארם ו/או של צד ג’ אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
 3. ככל שתתבקש למסור פרטים, הנך מחויב למסור פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך ו/או שלא לספק לך מוצרים ו/או שירותים, וזאת מבלי לגרוע מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.
 4. חל איסור מוחלט על העתקה, שכפול, הפצה, עריכה, העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים המופיעים בו, לרבות כתבות, נתונים, ידיעות, תמונות, קבצים, סרטונים, תוכן מילולי ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ו/או מסחרי.
 5. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לעשות שימוש בפרטים שהוזנו באתר בכפוף להוראות הדין. מידע נוסף ניתן למצוא במדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

 

אופן הרכישה

 1. בעת ביצוע הרכישה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי לתשלום.
 2. יובהר כי אינך חייב למסור על-פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הרכישה.
 3. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כפי שמחויב על פי הדין.
 4. על מנת שהזמנה תתקבל במערכת, עליה להיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים.
 5. חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות מידע אודות אמצעי התשלום שמסרת לצורך ביצוע העסקה.
 6. בעת ביצוע ההזמנה באתר, הפרטים האישיים של הלקוח יועברו למערכת עיבוד הנתונים של מנהל האתר באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL), רישומי המערכת יהיו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 7. מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לבטל או שלא לקבל כל בקשה לרכישה גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  – אם מתעורר חשד כי התשלום עבור הרכישה לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו, וזאת על פי שיקול דעתו הסביר של מנהל האתר.
  – חלה טעות במידע הנדרש לביצוע הרכישה ו/או נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי.
  – במקרה שנפלה טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים ו/או אם יתברר כי נפלה טעות סופר.
  – במקרה של בעיה טכנית ו/או במקרה של תקלת תקשורת שפגמה בהליך הרכישה התקין.
  – במידה ויתברר כי בוצעה פעילות בלתי חוקית מצד גורם כלשהוא במהלך המכירה.
  – במקרים של כוח עליון, המונעים את ניהולה התקין של המכירה והמשכה.
  – מנהל האתר רשאי להפעיל שיקול דעת ולמנוע ממך השתתפות חוזרת בשירותי האתר, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותו על-פי כל דין, וכמו כן למנהל האתר שמורה הזכות לבטל רטרואקטיבית את השתתפותך במכירה ובהתאם יושב לך הסכום ששילמת עבור המוצר/ים שנרכשו.

 

אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
 2. חישוב זמן האספקה יחל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי, ימי העסקים לעניין זה הינם ימים א-ה בלבד, לא כולל ערבי חג וחג.
 3. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה.
 4. ניתנת לך האפשרות להוביל בעצמך מוצרים הנרכשים באתר, בתנאים שיפורטו בדף המוצר או אצל נציג המכירה/שירות.
 5. החברה רשאית לגבות תשלום עבור שירותי המשלוח בהתאם למצוין בדף המוצר ובאתר בכלל.
 6. בעת תיאום האספקה, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

 

אחריות למוצרים

 1. האחריות למוצרים הינה על פי כתב האחריות המצורף למוצר.

 

החזרת מוצרים ומדיניות ביטול

 1. הלקוח רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן:”החוק”) והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. הרוכש רשאי לבטל בכתב את העסקה, החל מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג (ב) לחוק, לפי המאוחר ביניהם.
 3. במקרה של ביטול עסקה על הלקוח להחזיר את המוצר כשהוא שלם על כל חלקיו ולא נעשה בו שימוש, ולצרף את אריזתו המקורית ואת החשבונית המקורית. את המוצר יש להחזיר לכתובת החברה ובתאום מראש מול שירות הלקוחות. זכות ההחזרה תקפה כל עוד לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.
 4. ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו. ניתן גם להביאו ישירות למשרד או מחסן החברה.
 5. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר, ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר, תחזיר החברה , בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול את הכספים אשר שולמו עבור המוצר ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלת את המוצר, יש להעמידו לרשות החברה, במקום שבו נמסר המוצר.
 6. במקרה של ביטול שלא עקב פגם ו/או אי התאמה, תחזיר החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את הכספים אשר שולמו עבור המוצר למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. במקרה בו המוצר התקבל לידיך, עליך החובה להשיבו לחברה על חשבונך.
 7. מוצר שהוחזר לאחר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג מכה כלשהי ו/או שהורכב בבית הלקוח, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך לפי סעיף 14ה(ג) לחוק. אנו ממליצים להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג שהוא וזאת על מנת להימנע מנזק למוצר.
 8. החברה מבצעת בקרה על החבילות היוצאות ממחסנה, במידה וקיבלת מוצר פגום החברה מתחייבת להחליף את המוצר למוצר תקין.
 9. לאחר החזרת המוצר, בהתאם להנחיות, יטופל המקרה לגופו, להחלפה או לזיכוי, כפי שפורט לעיל. במקרה של זיכוי כספי, הזיכוי יינתן בכפוף לנהלי חברת האשראי.

 

סודיות ופרטיות

 1. אתר זה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות. החברה עושה ותמשיך לעשות כמיטב יכולתה בכדי לשמור על פרטי לקוחותיה. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי החברה ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על ידי גורמים זרים. במקרה שתבוצע פעולה שכזו לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 2. החברה רשאית לעשות שימוש בכל מידע אישי אשר תספק לה תוך כדי שימוש באתר נטורל פארם בהתאם למדיניות הגנה על הפרטיות המופיעה באתר זה.

 

יצירת קשר

 1. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בימים א-ה בין השעות 09:00-16:00 בטלפון 04-6333203
 2. צוות אתר נטורל פארם ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה לגביי המוצרים, מפרטם הטכני, תפעול, אחריות ובכלל.

גלישה מהנה ומועילה- צוות נטורל פארם